Verbouw DOP-gebouw

 
Mondelinge goedkeuring conceptplan verbouw DOP-gebouw verleend door B&W Schagen 20 november 2018 in een tijdens een B&W vergadering belegd in het DOP-gebouw in Petten. 
 
Uitgewerkt plan uitbreiding DOP-gebouw met volledige kostenraming opgesteld door Tekenbureau Erik Stam te Petten (gratis voor ons) is op 11 april 2019 ingediend bij college van B&W gemeente Schagen. Zie 1 t/m 10.
Dit nadat architect Jan Kramer dit niet wilde uitvoeren omdat zijn pas als wethouder aangetreden echtgenote Joke Kruit daarbij dan van vooringenomenheid zou kunnen worden beticht.  
 
Gegevens verbouw DOP-gebouw:

1. Tekening bestaande DOP-gebouw.
2. Tekening nieuwbouw DOP-gebouw.
3. Sheet bestaand DOP-gebouw.
4. Sheet bestaand DOP-gebouw 2.
5. Sheet uitbreiding DOP-gebouw.
6. Sheet uitbreiding DOP-gebouw 2.
7. Situatie bestaand en nieuw DOP-gebouw.
8. Onderbouwing uitbreiding DOP-gebouw.
9. Kostenraming nieuwbouw DOP-gebouw maart 2019.
10.Presentatie nieuwbouw DOP-gebouw Petten.
11.Plattegrondtekening SEBAP DOP-gebouw juni 2020.
12.Verbeterde tekening SEBAP november 2020.
13.Schagen investeert in sociale ontmoeting in Petten 30-07-2021.
16.Besluitenlijst B&W ontvangen 10-01-2022.
17.Voorstel Sociale Ontmoeting in Petten 26-01-2022.
18.Aan de leden van de gemeenteraad Schagen 26-01-2022.
19.Brief bezoekers DOP aan de gemeenteraad Schagen 28-01-2022.
20. Aan de leden van de gemeenteraad Schagen 04-02-2022.
20a. Versterken maatschappelijke sector subsidie.
21.Raadsinformatiememo Sociale Ontmoeting in Petten 15-02-2022.
22. Motie PvdA Sociale ontmoeting Petten 15-02-2022.
23. Presentatie verbouw DOP-gebouw augustus 2022.
24. Brief aan B&W aanbieding Jaarverslag DOP 2022 06-01-2023
25. Brief gemeente als reactie jaarverslag DOP 2022 07-02-202
26.Persbericht gemeente Schagen 07-11-2023.
27. Interview Noordkop Centraal DOP Petten 22-11-2023.
28. Presentatie DOP 1 maart 2024.
Samenvatting vervolg:

 Ø  De wethouder erkend DOP niet als gesprekspartner en wijst SEBAP, verhuurder DOP-gebouw, als initiatiefnemer aan. Dit ondanks het feit dat       DOP hoofdgebruiker is.

Ø  SEBAP is mordicus tegen ons plan. DOP moet volgens SEBAP zich beperken tot alleen koffiebijeenkomsten en moet zelfs een aantal                              bestaande activiteiten afstoten. De doorgaande stijging van de bezoekersaantallen wordt daarbij niet meegenomen.

Ø  September 2019 kregen we van de gemeente een brief waarin staat dat SEBAP initiator van een bouwplan DOP is. Zij moeten zo’n plan indienen.          Aanleg van een keuken werd op voorhand verboden.
Ø   DOP-bestuur vraagt wethouder Kruit daarop om bemiddeling, maar die wees dat af.
Ø   Dorpsraad Petten nam toen het initiatief tot bemiddeling. Eind 2019 werd tussen besturen SEBAP en DOP overeengekomen, dat ze gezamenlijk            het DOP-plan uitwerken en aan de gemeente voorleggen.

 2020

Ø  Tijdens de Corona lockdown verbrak SEBAP in juli 2020 deze afspraak en stuurde zonder instemming DOP een eigen plattegrondtekening voor              een eenvoudige verbouwing naar de gemeente met het verzoek hun plan te realiseren.(zie 11).
Ø   De fractie van de PvdA stelde daarop oud-wethouder B. Blonk als bemiddelaar voor.
Ø   Het college ging daarmee akkoord, maar wethouder Kruit maakte alsnog bezwaar. Ze gaat zelf bemiddelen. Ook de heer Blonk kreeg geen                    toegang tot de wethouder.
Ø   Wethouder Kruit ontving het SEBAP-bestuur en liet hun plan verbeteren (zie 12).
Ø   SEBAP stuurde  dit verbeterde plan naar alle gebruikers DOP-gebouw met verzoek om instemming. Wij waren om de bekende reden tegen.
Ø   Voor zover na te gaan was de meerderheid van de gebruikers tegen dit ontwerp.
Ø   Wethouder Kruit initieert daarop voor de 1e helft 2021 (of langer) een uitgebreid gemeentelijk onderzoek naar mogelijkheden voor aanpassing van           het DOP-gebouw met uitkomst een advies aan B&W en de raad. Het plan van SEBAP wordt als 1emogelijkheid aangemerkt.
 
2021
 
Ø Begin 2021 hebben wij twee gesprekken met ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeente gehouden en daarbij onze verbijstering over de                gekozen procedure geuit. Dat heeft er in februari tenslotte mede in geresulteerd dat de geplande enquête onder de inwoners van Petten is
    afgeblazen. Daarna werd besloten dat op korte termijn een advies aan B&W wordt uitgebracht over de te volgen strategie.
Ø Op 17 maart 2021 is in een overleg met de wethouders Sigge van der Veek en Joke Kruit, waarbij ook vertegenwoordigers van de Dorpsraad en
    SEBAP aanwezig waren ons medegedeeld, dat het college heeft gekozen voor een grote verbouwing van het DOP-gebouw.
    Daarbij is aangegeven, dat de keuken niet voor het bereiden van maaltijden mag worden ingericht. Binnenkort wordt een projectleider benoemd.
Ø14 april werd bekend dat B&W alsnog heeft besloten het verbouwplan DOP-gebouw ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen. Dat
    vanwege de hoogte van het bedrag van € 300.000. Dit voorstel wordt op 9 juni 2021 aan de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad
    voorgelegd en op 29 juni aan de besluitvormende raadsvergadering. Ook werd medegedeeld, dat het bestuur van SEBAP naar aanleiding van dit
    voorstel is afgetreden. De gemeente heeft ons gevraagd de exploitatie en het beheer van het DOP-gebouw over te willen nemen. Ons bestuur
    heeft besloten dit beheer te willen overnemen.
Ø11 mei ontvingen we bericht dat het besluit voor verbouw DOP-gebouw voorlopig  niet aan de raad wordt voorgelegd. Men wil dit         eerst nader uitwerken.
Ø23 juni heeft ons bestuur met ambtelijke vertegenwoordigers overleg over het te sluiten huurcontract gehouden. Dat wordt nader         uitgewerkt.
Ø27 juli ontvingen we per mail bericht, dat het college van B&W op 20 juli heeft besloten voor verbouw van het DOP-gebouw                 maximaal € 300.000,- beschikbaar te stellen. Daarover is een persbericht verspreid. De gemeentesecretaris en de directeur               Strategie en Beleid zullen daarover met ons in nader overleg treden.
   De gemeente zorgt in de tussentijd voor het beheer en exploitatie van het DOP-gebouw en de MFR.
Ø29 oktober ontvingen we een uitnodiging voor het bijwonen van een overleg op 4 november a.s. Daarin wordt zo lijkt het voorgesorteerd aan
   intrekking van het besluit van 16 maart jl. om € 300.000,- beschikbaar te stellen voor de verbouw DOP-gebouw en een nieuw besluit te adviseren,           waarbij dit geld wordt verdeeld over het DOP en de MFR. Zie bijlage 14.
Ø4 november 2021 was er een bijeenkomst "Investeren in sociale ontmoeting in Petten" om 18.00 uur in de MFR. Zie overzicht van de
   voorgeschiedenis van de gemeente Schagen (bijlage 15) en het Videoverslag van deze bijeenkomst van Noordkop Centraal op de pagina
   "Fotoalbum".
Ø 14 december 2021 hebben de voorzitter en de secretaris in het DOP-gebouw met de gemeente een ingelast ambtelijk overleg gevoerd.
  Ons werd voorgesteld dat, alvorens het college van B&W een besluit neemt, wij eerst met de Dorpsraad en de Sportvereniging op basis van
  de gemeentelijke uitgangspunten van het accommodatiebeleid bespreken of we over het vervolg overeenstemming kunnen bereiken. Wij
  hebben aangegeven daar weinig voor te voelen. De Dorpsraad is vanaf het begin eens met ons verbouwplan en 4 november is het standpunt
  van de Sportvereniging voorgelezen met de mededeling: Wij zijn tegen maar gemeente begin nu eindelijk zo snel mogelijk met de verbouw.
  Wij ervaren dit verzoek als een nieuw obstakel voor het nemen van een besluit.

 2022

Ø 10 januari 2022 bericht de gemeente dat is besloten het vraagstuk Sociale Ontmoeting in Petten aan de nieuwe raad voor te leggen, die met
   duidelijke kaders in een bestuursopdracht het nieuwe college opdracht geeft een dorps breed gedragen voorstel uit te werken. Dit besluit wordt
  voor de oordeelsvormende raadsvergadering van 25 januari 2022 geagendeerd. Ze geven o.a. aan dat uit de dorpsbijeenkomst van 4 november             2021 en daarvoor gevoerde gesprekken met betrokken partijen door de directie, gebiedscoördinator en Bestuursadviseur blijkt dat er geen
   draagvlak en commitment is om onder de huidige uitgangspunten tot een voorstel te komen. Het college heeft dus een geheel andere uitkomst
   van het op 4 november jl. gehouden overleg getrokken dan wij die daarbij wel aanwezig waren! Voorts geven ze aan, dat het college op
   9 november 2021 heeft geconstateerd dat vanwege de veranderde gemeentelijke financiële situatie er geen ruimte is voor een financiële
   investering van € 300.000 in het Sociale Ontmoeting in Petten, waardoor de kaders uit het besluit 21 juli 2021 opnieuw vastgesteld dienen te
   worden. Dit college wil dus geen verbouw zoals wij hebben voorgesteld met het nieuwe argument dat ze geen geld meer hebben! Ze stellen dus
   de nieuwe raad nu al voor te kiezen voor een goedkopere dus kleinere verbouwing! (Zie bijlage 16).
Ø 26 januari 2022 hadden eerder agendapunt Sociale Ontmoeting in Petten ontvangen. (Zie bijlage 17). Die avond heeft de voorzitter DOP
     ingesproken bij punt 24 van de oordeelsvormende raadsvergadering.(Zie bijlage 18).
Ø 28 januari 2022 hebben de bezoekers DOP een brief aan alle raadsleden gezonden. (Zie bijlage 19).
Ø 4 februari 2022 heeft het bestuur DOP n.a.v. een die dag gehouden overleg met de wethouder Sigge van der Veek en vertegenwoordigers van de
   Sportvereniging Petten een brief aan alle leden van de raad gezonden. Daarin is aangegeven, dat met de Sportvereniging overeenstemming is
   bereikt het DOP-gebouw te verbouwen. Bovendien is aangegeven, dat er vanuit de provincie NH een subsidieregeling is van waaruit de gemeente
   voor dit project   121.059,36 subsidie kan verkrijgen, mits tijdig aangevraagd. (Zie bijlage 20 en 20a).
Ø12 februari ontvingen we een aan de raad gerichte Raadsinformatiememo Sociale Ontmoeting in Petten. (Zie bijlage 21). Desgevraagd heeft de
   voorzitter DOP wethouder Sigge van der Veek die dag zijn telefonische vraag of wij met die memo kunnen instemmen negatief geantwoord. Wij
   wensen dat de raad nu een besluit neemt en geen vrijblijvend overzicht van de stand van zaken.
Ø15 februari hebben we in de raadsvergadering bij punt 24 een video getoond die het wel en wee van het DOP weergeeft.
    (Zie video op pagina  "Fotoalbum").  De raad heeft na schorsing door de PvdA samen met andere partijen een amendement ingediend
   dat met algemene stemmen vóór werd aangenomen. Daarin wordt afgesproken dat in mei a.s. een raadsvoorstel onder afgesproken voorwaarden
   aan de raad ter vaststelling voor uitvoering plan verbouw DOP-gebouw wordt voorgelegd. (Zie bijlage 22).
Ø16 februari heeft in aanwezigheid van wethouder Sigge van der Veek en een ambtelijke vertegenwoordiger met het DOP-bestuur en de heer en
   mevrouw Quak afgesproken op welke wijze het DOP de komende twee-, maximaal drie jaar in een tijdelijk onderkomen van de fam. Quak kan
   blijven functioneren.  De opzet is, dat het DOP in de tweede helft van dit jaar verhuist naar perceel Plein 1945 nr. 4, omdat de familie Quak deze
   antiekwinkel dan naar het huidige onderkomen van het DOP wil verhuizen. De gemeente staat garant voor de noodzakelijke aanpassingskosten en
   de huur van dat perceel. Ook zijn afspraken gemaakt over vervolgstappen die nodig zijn om het verbouwplan DOP-gebouw op de rit te zetten. 
Ø 24 augustus heeft ons bestuur overleg met wethouder Cor Quint en begeleidende ambtenaren gevoerd. Wij hebben daarbij een presentatie over
    de stand van zaken van de voorgenomen verbouw DOP-gebouw vertoond. (Zie bijlage 23). Daarop is medegedeeld, dat de wethouder 30
    augustus ambteijk opdracht heeft verstrekt om op basis van de voorliggende bestuursopdracht, (het raadsstuk van februari jl.), een uitvoeringsplan
    op te stellen.
Ø 17 oktober heeft ons bestuur weer overleg met wethouder Cor Quint en begeleidende ambtenaren gevoerd. Dit vond plaats in het provisorisch
    ingerichte nieuwe onderkomen Plein 1945 nr. 4. Woensdag 19 oktober zijn we volledig naar dit nieuwe ook weer tijdelijke onderkomen verhuisd.
    In dit overleg met de wethouder is vermeld dat het college ambtelijk opdracht heeft verstrekt voor het opstellen van een bestuursopdracht. De 
    uitwerking daarvan wacht thans op de uitkomst van de in behandeling zijnde Gebiedsvisie Petten, waarin ook de positie van het DOP een plaats
    zal vinden. Wij hebben opgemerkt dat we nu al 4 jaar op een besluit van de gemeente wachten. Toegezegd is dat wij regelmatig over de stand van
    zaken worden geïnformeerd.
Ø29 november heeft de gemeente ons in een overleg medegedeeld dat de uitkomsten van de "Gebiedsvisie Petten" in februari 2023 tijdens een
   bijeenkomst in Petten bekend gemaakt worden. Ons idee dat Sociale Ontmoeting in Petten geen onderdeel kan uitmaken van een Gebiedsvisie
   Petten wordt niet door de gemeente gedeeld. Ons is ook medegedeeld dat de aange 2022vraagde subsidie voor verbouw van het DOP-gebouw bij de
   provincie is toegekend. De hoogte daarvan is ons niet bekend gemaakt. Wel is aangegeven dat de gemeente 30% daarvan eerst moet
   voorfinanieren. Om dat mogelijk te maken is eerst een besluit van B&W nodig. We moeten dus langer van ons bijeengeschraapte meubilair gebruik
   maken. De gemeente wil de huurders die nog van het DOP-gebouw gebruik maken naar ons onderkomen laten verhuizen. De gemeente zal de
   daarvoor nodige aanpassigen verzorgen. We hebben toegezegd dan het beheer van de verhuur van ons huidig onderkomen te willen verzorgen.
 
  2023
 
Ø 6 jan  uari hebben we het Jaarverslag DOP 2022 aan B&W en raadsleden gezonden met de opmerkingen dat er nog steeds geen voorstel voor
   verbouw DOP-gebouw aan de raad is voorgelegd en dat we ook nog niet de ontvangen subsidie voor het aanpassen van onze inventaris hebben
   ontvangen. (Zie bijlage 24). 
Ø11 januari hebben we bericht ontvangen dat het college heeft besloten van de ontvangen provinciale subsidie voor verbouw van het DOP-
   gebouw het aandeel inventaris aan het DOP-bestuur over te maken. We ontvangen binnen enkele weken welk bedrag dit betreft. Dat wordt dan
   daarna op onze rekening gestort.
Ø19 januari per brief bericht ontvangen dat de gemeente per omgaande 27.500, -  op onze rekening stort voor het aanpassen van onze inventaris
   in ons tijdelijk onderkomen.
Ø8 februari is een brief van de gemeente ontvangen als reactie op ons Jaarverslag DOP 2022. (Zie bijlage 25).
Ø25 april berichtte de Schager Courant, dat wethouder Cor Quint is afgetreden. Dat maakte duidelijk waarom onze aanvraag voor een overleg
   nadat het ons duidelijk is geworden dat DOP Petten geen plaats in de "Gebiedsvisie Petten" heeft gekregen niet werd beantwoord. Vorig jaar was          het argument dat de uitwerking van de verbouw van het DOP-gebouw moet wachten totdat duidelijk is welke plaats het DOP in de uit te werken
   "Gebiedsvisie Petten" zal krijgen. Er is dus onnodig ruim een half jaar lang onnodig tijd verspeelt.
Ø26 april bericht de gemeente, dat de dossier DOP Petten tijdelijk door wethouder Puck de Nijs wordt waargenomen.
Ø22 mei is in Petten overleg gevoerd met Puck de Nijs. Daar waren twee ambtenaren bij aanwezig waarbij één die nieuw is aangetreden en nu
   belast wordt met het schrijven van een bestuursopdracht. Starlet houdt nu ook zitting in ons huidig tijdeijk onderkomen. Het DOP-gebouw is daarbij        gesloten. Het regelen van de daarvoor noodzakelijke zaken door de gemeente is erg moeizaam verlopen.
  De wethouder geeft aan zich te willen inzetten voor het op de rails zetten van het vervolg maar is niet zeker van de medewerking van de
  raadsleden. Wij moeten haar eraan herinneren, dat nu ruim een jaar geleden de gemeenteraad in een met algemene stemmen vóór aangenomen
  amandement het college de opdracht geeft een voorstel voor de verbouw van het DOP-gebouw aan de raad voor te leggen. Daar is echter niets
  mee gebeurd! Het DOP-bestuur geeft aan dat het voor ons niet meer op te brengen is om het vele werk uit te voeren waarbij we nu al het vijfde jaar        ingaan waarin de gemeente geen enkele begrip wil opbrengen voor onze inspanningen en geen enkele ondersteuning verleent bij het vinden van
  een permanent onderkomen zoals door ons in een uitgewerkt voorstel is voorgelegd. Medio juni vieren we ons 10-jarig bestaan, maar als er dan
  nog steeds geen betrouwbaar voorstel van de gemeente voorligt om het DOP-gebouw te verbouwen legt ons bestuur het werk neer en mag de
  gemeente het vervolg van deze drie keer per week te houden bijeenkomsten organiseren.
Ø1 juni zijn de door bestelde tafels en stoelen afgeleverd en geïnstalleerd. Dit is bekostigd uit de door de provincie N-H verstrekte subsudie. Deze
   subsidie heben we via de gemeente vorig jaar aangevraagd en is begin dit jaar aan ons overgemaakt.
Ø16 juni heben we op sobere wijze ons 10-jarig bestaan gevierd. Sober omdat er nu na 5 jaar onderhandelingen met de gemeente nog steeds geen     besluit over verbouw DOP-gebouw is genomen. De vele bezoekers, totaal bijna veerig personen, werden op gratis koffie of thee met een gebakj  getracteerd. We mochten veel felicitaties in ontvangst nemen. 
 
Ø12 juli is op initiatief van Vera van Vuuren, fractieleider van de Pvda fractie in de gemeenteraad, een overleg met de pas aangetreden wethouder Haydar Erol belegd om de voortgang van dit project te bespreken. Daar was naast het bestuur DOP en ambtenaar Joren Bakker ook oud-wethouder Ben Blonk bij aanwezig. Na uitgebreide discussie is afgesprken dat getracht wordt in nauw overleg met het DOP-bestuur voortgang in dit traject te bewerkstelligen. Daarvoor is eind september a.s  een vervolgafspraak vastgelegd. 
Ø25 september bleek dat de wethouder bij het afgesproken overleg niet aanwezig was. Ambtelijk werd aangegeven dat nog geen voorstel voor een vervolg gereed was. Wij reageerden erg ontevreden en gaven aan dat we op deze manier niet bijeen behoeven te komen.
Ø7 november werden we gebeld dat vandaag het college heeft besloten de verbouw van het DOP-gebouw uit te werken. Ambtelijk gaan ze er vanuit dat daar een externe architect bij betrokken wordt. Binnenkort zal voor het vaststellen van een vervolg een nieuwe afspraak worden gemaakt.
(Zie bijlage 26).
Ø22 november heeft Noordkop Centraal een interview in het DOP-gebouw opgenomen en dat op hun site geplaatst. Daar was ook wethouder Haydar Erol bij aanwezig. Zie het video verslag op onze website Fotoalbum en Bijlage 27.
Ø15 december overleg met Olga Vos en Erwin Deinum gevoerd. Ze zullen ons in januari a.s. een actualisering van onze kostenraming uit 2019 doen toekomen. Daarvoor hebben ze niet zoals door ons voorgesteld een architect benaderd maar een bouwbedrijf. Dat zal desgevraagd niet een openbare aanbesteding in de weg staan! We zullen dan op basis van die kostenraming het vervolg bespreken. We geven nu al aan dat hun voorstel om voor een kleiner oppervlak te kiezen niet door ons zal worden geaccepteerd wanneDaarbij  er zou blijken dat dit gebouw na de verbouw al te klein blijkt om de te verwachten toename van het aantal ouderen in Petten de komende jaren op te vangen. We verwijzen naar onze berekening zoals die bij de indiening al is bijgevoegd. (Zie bijlage 8).
 
 2024
 
Ø13 februari hebben we met ons voltalig bestuur in het gemeentehuis ambtelijk overleg gevoerd. Anders dan was afgesproken kregen we niet een door een aannemer geacualiseerde kostenraming van onze kostenraming uit 2019 te horen. Maar ambtelijk was een concept raadsvoorstel voorbereid voor een verbouwvoorstel met een kostenraming van € 300.000,- Daarbij  is er van uitgegaan dat de uitbreiding aan de achterzijde (waar o.a. onze keuken was geprojecteerd) komt te vervallen. Daarvoor zouden we nooit geen toestemming van de naastwonende buurman kunnen krijgen. (Dat is nog nooit nagegaan). De voorzijde wordt wat heringericht. Hiervoor is echter geen tekening tekening beschikbaar. Voor een koffiezetapparatat kan wel een plateau worden gemaakt. Op onze vraag waarom niet op ons voorstel wordt ingegaan een bedrag beschikbaar te stellen om een architect in te schakelen die dan onze kostenraming kan actualiseren en het voorstel nader met ons door te nemen wordt aangegeven dat dat niet haalbaar is. Het DOP-bestuur vraagt even tijd nodig te hebben om intern te overleggen wat onze reactie op dit voorstel zal zijn. Dat wordt dan aan de gemeente doorgegeven.
ØVrijdag 1 maart 2024 heeft de Provinciale Statenfractie van de PvdA Noord-Holland een werkbezoek aan het DOP in Petten gebracht. Daarbij waren naast de leden van deze fractie gedeputeerde Jeroen Olthof en meerdere prominente leden van de Pvda ook wethouder Haydar Erol en enkele ambtenaren uit Schagen bij aanwezig, totaal ruim 20 bezoekers. Het DOP-bestuur heeft met een presentatie alle activiteiten van het DOP in de afgelopen 10 jaar weergegeven. Daarbij is voor het realiseren van een goed onderkomen voor het DOP ook de medewerking van de provincie gevraagd. De provincie heeft erop gewezen dat ze dergelijke vrijwillige initiatieven van harte ondersteunen maar over de manier van ondersteuning zal nader overleg nodig zijn. Wethouder Haydar Erol gaf aan dat de gemeente op korte termijn met een voorstel voor de verbouw van van het DOP-gebouw komt. (Zie bijlage 28).
Ø6 maart heeft Olga Vos de voorzitter DOP verzocht akkoord te gaan met een raadsvoorstel voor aanvraag van € 300.000,- voor de verbouw van het DOP-gebouw.
Ø7 maart is namens het bestuur DOP geantwoord als volgt: Je hebt mij 6 maart jl. nadere uitleg van het bedoelde in ons overleg van 13 februari jl. verstrekt en daarop gevraagd akkoord te gaan met een voorstel om de gemeenteraad van Schagen voor de
verbouw van het DOP-gebouw een krediet van € 300.0 00, - aan te vragen. Dat voorstel is dan gebaseerd op de uitgangspunten genoemd in de huisvestingskaders van de Raadsinformatiememo met kenmerk 22 van 15 februari 2022. Uitgangspunt is o.a. dat minimaal tot 180 m² wordt uitgebreid.
Ons voorstel was nu een architect een kostenopgave te vragen om de kostenraming uit 2019 te actualiseren en het verbouwvoorstel in overleg met wenselijke en noodzakelijke aanpassingen definitief te maken. Met zo’n (klein) krediet ‘kan de gemeenteraad een realistisch voorstel worden voorgelegd en kunnen nu al met de juiste cijfers subsidies voor o.a. te nemen verduurzamingsmaatregelen worden aangevraagd. Deze werkwijze heeft onze voorkeur maar wordt door de gemeente afgewezen. Maar om geen verdere vertraging te veroorzaken zijn wij bereid om op basis van de uitgangspunten van genoemde Raadsinformatiememo akkoord te gaan met een kredietaanvraag van € 300.000, - voor de verbouw van het DOP-gebouw. Wij hebben geen inzage gekregen in het concept-raadsvoorstel maar gaan er van uit dat geen nadere voorwaarden zijn opgenomen. Daarbij moeten we ervan uitgaan dat gezien de doorgevoerde kostenverhogingen van lonen en bouwmaterialen aanpassing van het benodigde krediet nodig zal Haydar Erolzijn.
Ø4 april zijn de stukken voor een raadsvoorstel verbouw DOP-gebouw openbaar gemaakt en dus ook voor ons opvraagbaar. Het betreft een raadsvoorstel met 4 bijlagen. Het voorstel houdt in, dat een bedrag van € 300.000, - bestemd voor de verbouw van het DOP-gebouw beschikbaar wordt gesteld. Dit wordt in de oordeelsvormende raadsvergadering van 17 april behandeld en voor de raadsvergadering van 14 mei a.s. geagendeerd. (Zie bijlagen 29 t/m 33 en 34 inspraak DOP).
Ø17 april zijn in de oordeelsvormende raadsvergadering op de SP na alle partijen akkoord gegaan met het voorstel om 
€ 300.000, - voor de verbouw van het DOP-gebouw beschikbaar te stellen. Dit is nu voor 14 mei a.s. voor besluitvormende raadsvergadering geagendeerd.
Ø14 mei is het voorstel verbouw DOP-gebouw in de gemeenteraad behandeld. Voorafgaand werd een amendement van het CDA, mede ondertekend door de VVD en de Seniorenpartij met krappe meerderheid aangenomen. Daarin werd de aanleg van een openbaar toilet in Petten in samenhang met de verbouw van het DOP-gebouw voorgesteld. (Zie bijlage 35). Bestuur DOP had geadviseerd dat inpasing van een openbaar toilet in het verbouwplan DOP-gebouw niet haalbaar is, mede gezien de gestelde voorwaarden in dat amendement. Maar wethouder Haydar Erol gaf aan dat hij zal onderzoeken of inpassing mogelijk is. Zo niet dan bekijkt hij of dit dan separaat kan worden uitgevoerd. Daarop werd het voorstel beschikbaar stellen van een krediet van € 300.000, - voor verbouw van het DOP-gebouw met algemene stemmen vóór aangenomen.