Verbouw DOP-gebouw

 
Mondelinge goedkeuring conceptplan verbouw DOP-gebouw verleend door B&W Schagen 20 november 2018. 
 
Uitgewerkt plan uitbreiding DOP-gebouw met volledige kostenraming opgesteld door Tekenbureau Erik Stam te Petten (gratis voor ons) is op 11 april 2019 ingediend bij college van B&W gemeente Schagen. Zie 1 t/m 10.
 
Gegevens verbouw DOP-gebouw:

1. Tekening bestaande DOP-gebouw.
2. Tekening nieuwbouw DOP-gebouw.
3. Sheet bestaand DOP-gebouw.
4. Sheet bestaand DOP-gebouw 2.
5. Sheet uitbreiding DOP-gebouw.
6. Sheet uitbreiding DOP-gebouw 2.
7. Situatie bestaand en nieuw DOP-gebouw.
8. Onderbouwing uitbreiding DOP-gebouw.
9. Kostenraming nieuwbouw DOP-gebouw maart 2019.
10.Presentatie nieuwbouw DOP-gebouw Petten.
11.Plattegrondtekening SEBAP DOP-gebouw juni 2020.
12.Verbeterde tekening SEBAP november 2020.
 

Samenvatting vervolg:

Ø  De wethouder erkend DOP niet als gesprekspartner en wijst SEBAP, verhuurder DOP-gebouw, als initiatiefnemer aan.
    Dit ondanks het feit dat DOP hoofdgebruiker is.
Ø  SEBAP is mordicus tegen ons plan. DOP moet volgens SEBAP zich beperken tot alleen koffiebijeenkomsten en moet zelfs een aantal                             bestaande activiteiten afstoten. De doorgaande stijging van de bezoekersaantallen wordt daarbij niet meegenomen.
Ø  September 2019 kregen we van de gemeente een brief waarin staat dat SEBAP initiator van een bouwplan DOP is. Zij moeten zo’n plan indienen.          Aanleg van een keuken werd op voorhand verboden.
Ø   DOP-bestuur vraagt wethouder Kruit daarop om bemiddeling, maar die wees dat af.
Ø   Dorpsraad Petten nam toen het initiatief tot bemiddeling. Eind 2019 werd tussen besturen SEBAP en DOP overeengekomen, dat ze gezamenlijk            het DOP-plan uitwerken en aan de gemeente voorleggen.
Ø   Tijdens de corona-lock-down verbrak SEBAP in juli 2020 deze afspraak en stuurde zonder instemming DOP een eigen plattegrondtekening voor            een eenvoudige verbouwing naar de gemeente met het verzoek hun plan te realiseren.(zie 11).
Ø   De fractie van de PvdA stelde daarop oud-wethouder B. Blonk als bemiddelaar voor.
Ø   Het college ging daarmee akkoord, maar wethouder Kruit maakte alsnog bezwaar. Ze gaat zelf bemiddelen. Ook de heer Blonk kreeg geen                    toegang tot de wethouder.
Ø   Wethouder Kruit ontving het SEBAP-bestuur en liet hun plan verbeteren (zie 12).
Ø   SEBAP stuurde  dit verbeterde plan naar alle gebruikers DOP-gebouw met verzoek om instemming. Wij waren om de bekende reden tegen.
Ø   Voor zover na te gaan was de meerderheid van de gebruikers tegen dit ontwerp.
Ø   Wethouder Kruit initieert daarop voor de 1e helft 2021 (of langer) een uitgebreid gemeentelijk onderzoek naar mogelijkheden voor aanpassing van           het DOP-gebouw met uitkomst een advies aan B&W en de raad. Het plan van SEBAP wordt als 1emogelijkheid aangemerkt.
 
Ø Begin 2021 hebben wij twee gesprekken met ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeente gehouden en daarbij onze verbijstering over de                gekozen procedure geuit. Dat heeft er in februari tenslotte mede in geresulteerd, dat de geplande enquete onder de inwoners van Petten is
    afgeblazen. Daarna werd besloten dat op korte termijn een advies aan B&W wordt uitgebracht over de te volgen strategie.

Ø Op 17 maart 2021 is in een overleg met de wethouders Sigge van der Veek en Joke Kruit, waarbij ook vertegenwoordigers van de Dorpsraad en
    SEBAP aanwezig waren ons medegedeeld, dat het college heeft gekozen voor een grote verbouwing van het DOP-gebouw.
    Daarbij is aangegeven, dat de keuken niet voor het bereiden van maaltijden mag worden ingericht. Binnenkort wordt een projectleider benoemd.
Ø14 april werd bekend dat B&W alsnog heeft besloten het verbouwplan DOP-gebouw ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen. Dat
    vanwege de hoogte van het bedrag van € 300.000. Dit voorstel wordt op 9 juni 2021 aan de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad
    voorgelegd en op 29 juni aan de besluitvormende raadsvergadering. Ook werd medegedeeld, dat het bestuur van SEBAP naar aanleiding van dit
    voorstel is afgetreden. De gemeente heeft ons gevraagd de exploitatie en het beheer van het DOP-gebouw over te willen nemen. Ons bestuur
    heeft besloten dit beheer te willen overnemen.