WAAROM DOP

 • De overheid trekt zich terug met als gevolg minder collectieve voorzieningen. Door deze veranderingen in de maatschappij wordt in toenemende mate een beroep gedaan op de zelfredzaamheid en de eigen kracht van burgers. Er moet een nieuw evenwicht bij het organiseren en onderhouden van noodzakelijke sociale contacten in ons dorp worden gevonden.
 • Verwacht wordt, dat door de toenemende vergrijzing de vraag naar zorg en ondersteuning zal toenemen, terwijl het aanbod zoals dit was opgebouwd afneemt. Om de leefbaarheid van ons dorp te behouden is het zaak hierop tijdig in te spelen door eigen initiatieven te organiseren.
 • Om die reden is vanuit de Dorpsraad Petten het initiatief genomen een DOP op te richten om te proberen met prioriteit aandacht te geven aan het ontwikkelen van activiteiten en diensten voor ouderen in ons dorp.
 • Er is een bestuur DOP geïnstalleerd en op 17 juni 2013 is, mede in overleg met gemeente Schagen, gestart met het organiseren van elke week 3 inloopochtenden in de kerk te Petten.
 • Voor de begeleiding van deze bijeenkomsten zijn direct voldoende vrijwilligers bereid gevonden deze activiteit te begeleiden. Elke ochtendbijeenkomst zijn twee vrijwilligers aanwezig om deze bijeenkomsten te verzorgen. Voor de inzet van deze vrijwilligers is een rooster van inzet opgesteld, welke regelmatig wordt bijgewerkt.
 • Er wordt periodiek met de vrijwilligers overleg gepleegd om aanpassingen en eventuele aanvulling van taken vooraf te bespreken.
 • De kerk werd verhuurd door de stichting SEBAP uit Petten. In de opstartperiode was SEBAP genegen geen huur in rekening te brengen. Dat heeft de opstart mogelijk gemaakt.
 • De kerkruimte bleek echter voor deze bijeenkomsten niet in alle opzichten ideaal. De akoestiek is niet optimaal en men heeft geen uitzicht op het buitengebeuren. Reden waarom het DOP bestuur de mogelijkheid heeft onderzocht om in het op dat moment leegstaande VVV kantoor naast de kerk onze bijeenkomsten te organiseren. Daarvoor is contact opgenomen met de toen, na een faillissement doorstartende, VVV en de eigenaar van dit gebouw, de gemeente Schagen.
 • Na diverse overleggen is overeengekomen dat de gemeente Schagen het VVV gebouw verhuurd aan de Stichting SEBAP. SEBAP verhuurt dit aan het DOP en de doorstartende VVV en eventuele andere gebruikers. Afgesproken is dat het DOP het beheer van de reserveringen beheert.
 • Dit VVV gebouw is in april 2014 in gebruik genomen en vanaf het begin is dit door de DOP bezoekers als een verbetering ervaren. Het aantal bezoekers is toegenomen en op hun verzoek is in de mooie zomer van 2014 snel een buitenterras aangelegd waar bij mooi weer veel gebruik van wordt gemaakt.
 • Het DOP bestuur speelt, indien nodig en wenselijk, in op behoeften van onze soms kwetsbare inwoners. Daarvoor kan dan zo nodig hulp en ondersteuning worden ingeroepen en desgewenst kunnen onze activiteiten worden uitgebreid.